Volledig scherm
© Shutterstock

In deze drie gevallen mag de baas je vakantieaanvraag weigeren

In het voorjaar boeken de meeste werknemers hun vakantie en komen de vakantieaanvragen binnen. Is de baas verplicht om alle vakantiewensen van zijn of haar personeel te vervullen? Mag een verzoek om verlof ook geweigerd worden? Dit zijn de belangrijkste regels rondom het opnemen van vakantiedagen.

Iedere werknemer heeft recht op wettelijke vakantiedagen. Het aantal stel je vast aan de hand van het aantal uren dat je per week werkt. Een werknemer kan na een jaar werken aanspraak maken op vier keer het aantal uren dat hij per week werkt. Iemand die vijf dagen werkt, heeft recht op minimaal twintig vakantiedagen.

Meer dan wettelijk minimum

Veel werkgevers bieden hun personeel echter meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. Dit zijn de zogenoemde bovenwettelijke vakantiedagen. Afspraken hierover kunnen in een arbeidscontract of een cao staan. Zieke werknemers bouwen ook gewoon wettelijke vakantiedagen op. Zij hebben namelijk recht op evenveel vakantiedagen als andere werknemers.

Elke werknemer moet zijn vakantie op tijd- en schriftelijk aanvragen, schrijft De Ondernemer. In principe moet de werkgever die aanvraag goedkeuren. Mag hij of zij een vakantieverzoek ook weigeren? Er zijn drie situaties waarin de baas je aanvraag kan weigeren:

1. Er zijn gewichtige redenen of er is een zwaarwegend bedrijfsbelang. Daarvan is sprake als de vakantie leidt tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. De gevolgen van de verstoring van de bedrijfsvoering moet de werkgever afwegen tegen de gevolgen die het niet inwilligen van het verzoek heeft voor de werknemer. En de baas moet toestaan dat de werknemer in een andere periode zijn vakantie opneemt.

2. De werknemer heeft niet genoeg vakantiedagen voor de duur van zijn of haar gewenste vakantie.

3. In de cao of de arbeidsovereenkomst staat dat de werknemer in een bepaalde periode vakantie op moet nemen of juist niet weg mag.

Op tijd reageren

Het is belangrijk dat de werkgever tijdig reageert op de vakantieaanvraag van een werknemer. Hij of zij moet dit namelijk binnen twee weken doen nadat de werknemer zijn wensen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt. Als je als werkgever eventuele gewichtige redenen niet binnen die periode schriftelijk laat weten, gaat de vakantie van de werknemer door zoals hij aangevraagd heeft. Voor bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere regels gelden, die in de cao of arbeidsovereenkomst vermeld zijn.

Intrekken van vastgestelde vakantie

Als de baas een vakantieaanvraag heeft goedgekeurd, staat deze vast. Die mag niet zomaar teruggedraaid worden. Dat kan alleen in uitzonderlijke situaties, bij een zwaarwegend bedrijfsbelang, waarbij geldt dat de werkgever met de werknemer moet overleggen. Bovendien is hij of zij dan verplicht de schade van de werknemer te vergoeden, zoals de reeds geboekte vakantie.

Ziek tijdens vakantie

Word je ziek tijdens vakantie? Dan raak je de vakantiedagen waarop je ziek bent niet kwijt. Deze dagen worden namelijk gezien als ziektedagen. Je spreekt dan met je werkgever af wanneer je deze dagen alsnog opneemt.

Wettelijke vakantiedagen zijn niet onbeperkt houdbaar. Je moet deze binnen zes maanden na het opbouwjaar opnemen. De wettelijke vakantiedagen die je in 2018 hebt opgebouwd, vervallen dus op 1 juli 2019. Deze termijn geldt niet als je redelijkerwijs niet in staat bent geweest om vakantie op te nemen door bijvoorbeeld ziekte. In de cao of de arbeidsovereenkomst kan een ruimere vervaltermijn zijn vastgelegd. En voor de bovenwettelijke vakantiedagen kunnen ook weer andere regels gelden, op basis van de cao of arbeidsovereenkomst.

In de Succesminuut geeft Charlotte van ‘t Wout (carrièrecoach en onze columnist) je tips over hoe je op vakantie kan gaan zonder je werk mee te nemen:

Lees de beste artikelen op het gebied van werk en carrière via onze wekelijkse nieuwsbrief